خانه تماس با دهیاری مرتضی گرد

تماس با دهیاری مرتضی گرد

تماس با دهیاری روستای مرتضی گرد 

تلفن های تماس:   ۵۵۱۹۴۳۹۳ ۵۵۱۹۴۱۱۳ ۵۵۱۹۴۱۱۲-۰۲۱

فکس:                        ۵۵۱۹۴۳۸۳۰۲۱

سایت :                       www.mortezagerd.ir

ایمیل:                         info@mortezagerd.ir

آدرس: اتوبان آزادگان شرق.روستای مرتضی گرد.خ امام حسین.پلاک ۴۰۰.دهیاری مرتضی گرد

آدرس ما در نقشه